PTPPTORจับมือGCร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่โดยการเพิ่มมูลค่าวัสดุใช้แล้ว

           PTTOR จับมือ GC ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่          โดยการเพิ่มมูลค่าวัสดุใช้แล้ว เป็นของใช้ในร้านต้นแบบ                          สาขานำร่อง คาเฟ่ อเมซอน พระราม 4 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหา ชน) หรือ PTTOR  พร้อมด้วย นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรม การผู้จัดการใหญ่ PTTOR  ร่วมกับ  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCพร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสองบริษัท ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ในร้านคาเฟ่ อเมซอน โดยออกแบบตกแ ต่งร้านสาขาต้นแบบ ภายใต้แนวความคิด Circular Living ซึ่งใช้ทรัพยากรตามหลัก 3Rs ได้แก่ Re duce Reuse Recycle และมุ่งสู่การขับเคลื่อน 5Rs โดยเพิ่มRefuse และ Renewable โดยการนำวัสดุเหลือใช้จากร้านกาแฟ ขยะพลาสติก มาแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นของใช้และของตกแต่งในร้านคาเฟ่ อเมซอน เพื่อให้ลูกค้าได้ตระหนักรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากการใช้งานจริง อีกทั้ง ยังมีนำพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic) ที่ผลิตจากพืชและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ภายในร้าน  เพื่อตอกย้ำการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพลาสติกทางเลือกและร่วมลดปัญหาขยะพลาสติกในประเทศอีกด้วย         

         ด้วยความร่วมมือระหว่าง PTTOR และ GC ที่มุ่งการตระหนักรู้ของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า จึงมีแผนการเปิดร้านต้นแบบ ในสาขานำร่อง ณ ร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาพระรามสี่  ซึ่งจะเปิดให้บริการสาขาแรกในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 โดยตัวอย่างวัสดุเหลือใช้ในร้านสามารถนำมาพัฒ นาเป็นวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก เช่น วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตก แต่งภายใน ไม่ว่าจะเป็น เปลือกกาแฟ ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นถาด Countertop หรือของใช้ต่าง ๆ ภายในร้าน สำหรับวัสดุหรืออุปกรณ์ของใช้ภายนอก เช่น พลาสติก Single used จำพวกถุงพลาส ติก แก้วหรือขวดน้ำ ก็สามารถนำมาทำเป็นผนังตกแต่ง (Façade) หรืออิฐบล็อกสำหรับใช้ทำเป็นทา งเท้า เป็นต้น นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ที่จะใช้ในร้านต้นแบบจะเป็นบรรจุภัณฑ์ ที่ทำจากพลาสติกชีวภ าพ เช่น แก้วเย็นที่ผลิตจาก PLA แก้วร้อนที่เคลือบด้วย PBS ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยรักษ าสิ่งแวดล้อม 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *