พีทีทีสเตชั่นเตรียมสินค้าเกษตรแปรรูปเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้บริโภค

      พีทีที สเตชั่น เตรียมสินค้าเกษตรแปรรูปเป็นของขวัญ                                             ปีใหม่แก่ผู้บริโภค

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการให ญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR มอบรอยยิ้มแก่คนไทยในโอกาสวันปีใหม่ ด้วยการจัดเตรียมสินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรมามอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้บริโภคที่เข้ามาเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที  สเตชั่น ทั่วประเทศ ในวันที่ 1 มกราคม 2562เมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้โดยไม่จำกัดการเติมขั้นต่ำ จะได้รับสินค้าเกษตรแปรรูปจากโครงการ  “ไทยเด็ด” 1 ชิ้น ซึ่งโครงก ารดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง PTTOR และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) ที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นโดยรอบสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น โดยผลิตภัณฑ์เกษตรทุกชิ้นที่นำมาเป็นของขวัญปีใหม่ในครั้งนี้ ล้วนเป็นสินค้าเกษตรที่แปรรูปมาจากใจพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า 15 แห่งทั่วประเทศ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท อาทิ กล้วยตาก กล้วยอบกร อบ กระยาสารท ผลไม้อบแห้ง คุกกี้มะพร้าว เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งความสุ ขและแทนคำขอบคุณผู้บริโภคที่ไว้วางใจใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีทีสเตชัน มาโดยตลอดแล้ว ยังเป็นการมอบรอยยิ้มให้กับเกษตรกรไทยและเป็นการส่งเสริมผู้ปร ะกอบการรายย่อย (SMEs) ในท้องถิ่นต่างๆ ด้วยการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย อันเป็นไปตามแนวคิดของPT TOR ที่จะพัฒนาสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ให้เป็นศูนย์กลางชุมชมหรือ Livin g Community เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันและชุมชนร่วมเติบโตไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *