เกรซซี่เทสออฟฟรุ๊ต

เกรซซี่ เทส ออฟ ฟรุ๊ต มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านผลไม้ฟรีซดรายด์ ที่ทานเล่นได้อย่างเอร็ดอร่อย หรือ สแน็คฟรุ๊ตฟรีซดรายด์ โดยเน้นขายความแตกต่างอย่างลงตัวของผลไม้ไทย ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและคนทั่วโลก ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่กินดีของเกษตรกรไทย รวมไปถึงคู่ค้าและพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรม

Graccy Taste Of Fruit ‘ s Vision Is To Be The Lea der In Freeze Dried Fruit Snack That Focus On Creativity But Perfectly Combine And To Be Know Globally , To Develop The Quality Of Life Of The Farmer , Consumer , Business Partner , And Em ployee Which Operate On The Justice And Fair ness 

  

            

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *